• Čeština
  • English
Expertní team zabývající se vypracováváním studií LCA

Ekodesign a ekoinovace

Průmyslový design se dnes zaměřuje na volbu takových materiálů, které jsou s ohledem na celý svůj životní cyklus šetrnější vůči životnímu prostředí. V designu je rovněž nutné zohledňovat celkové environmentální aspekty navrhovaného výrobku, tedy ekologii ve vztahu k funkčnosti výrobku. Pak hovoříme o ekodesignu. Metoda LCA je analytickým nástrojem umožňujícícm kvantifikovat potenciální environmentální dopady navrhovaného výrobku a hledat cesty jak tyto dopady snižovat již ve fázi návrhu výrobku – při tvorbě designu.

Hodnocení ekoinovativnosti projektů se provádí dle ISO 14045. Výchozím předpokladem ekoinovativnosti je přínos daného projektu s ohledem na celý jeho životní cyklus. Klíčovým předpokladem hodnocení ekoinovativnosti dle ISO 14045 je studie životního cyklu – LCA.

Spolupracujeme s designerskými studii při volbě environmentálně šetrnějších materiálů a navrhování designu výrobků tak, aby měly co nejnižší environmentální dopady. LCA je analytická metoda, jejíž výstupy jsou podkladem pro ekodesign.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.