• Čeština
  • English
Expertní team zabývající se vypracováváním studií LCA

Posuzování životního cyklu
Life Cycle Assessment, LCA

LCAstudio je expertní team zabývající se vypracováváním studií LCA, vytvářením environmentálních prohlášení o produktu EPD, ověřováním EPD pro The International EPD system a vytvářením podkladů pro deklarace Product Environmental Footprint PEF a Orgnization Environmental Footprint OEF. Dále poskytujeme na životním cyklu založená environmentální data pro reporting standardu GRI.

Studie LCA slouží pro určení environmentálních dopadů produktů, výrobků, služeb a organizací. Dále se používají pro výpočet uhlíkové stopy či pro zpracování Environmentálních deklarací o produktu dle ČSN EN ISO 14025.

Studie LCA mohou sloužit i pro snižování environmentálních dopadů podniků, pro komunikaci se zákazníkem, pro zvýšení konkurenceschopnosti či pro vývoj a výzkum.

Přínosem analytické metody LCA je její schopnost transformovat souborná data (často rozsáhlá) o množství jednotlivých emisí a energetických či palivových požadavků do přehledné sady environmentálních indikátorů či do ekologické stopy.

V databázích LCAstudia je celá řada českých i zahraničních výrobců i provozovatelů technologických zařízení. Studie LCAstudia jsou vždy založeny na site-specific datech. Používáme vlastní datové vstupy pro výrobu elektrické energie v ČR; vlastní datové vstupy pro nakládání s odpady v ČR (skládkování i energetické využívání odpadů); vlastní datové vstupy pro čištění odpadních vod v ČR. Zahraniční databázové vstupy používáme pouze v opodstatněných případech.

Hlavní přínosy metody posuzování životního cyklu:

  • Porovnávání environmentálních dopadů produktů s ohledem jejich funkci.
  • Hodnocení environmentálních dopadů s ohledem na celý životní cyklus produktu.
  • Zavedení hranic systému pro jasné vyjádření rozsahu produktového systému.
  • Vyjadřování zásahů do životního prostředí nikoli výčtem emisních toků, ale použitím definovaných kategorií dopadu – převedení hmotnostně vyjádřených emisních toků na konkrétní hodnoty výsledků indikátorů kategorií dopadu.
  • Schopnost identifikovat přenášení environmentálních problémů jak v prostoru, tak mezi různými kategoriemi dopadu.

Výstupy z konkrétní LCA studie nejsou platné obecně, ale vždy za daných a jasně specifikovaných podmínek. Přínosem metody LCA je právě jasná definice podmínek platnosti studií, zasazující dané poznatky o interakcích technologických procesů a životního prostředí do konkrétního technologického, environmentálního, ale i socioekonomického kontextu. Aplikace metody LCA nás učí, že konzervativní členění problematiky interakcí „technosféry“ a životního prostředí na okruhy problémů typu: pevné odpady, odpadní vody či plynné emise; emise z průmyslu, emise z dopravy , emise z technologií nakládání s odpady není správné, logické ani udržitelné. Takové třídění problémů sice kopíruje stávající kompetence jednotlivých resortů, ovšem nevede k lepší komunikaci odporníků různých odvětví. Naše snahy po nápravě environmentálních dopadů určitých produktů či technologických provozů sice vedou ke zlepšení v oblasti našeho primárního zájmu, často však jako vedlejší efekt vedou také ke zhoršení environmentální situace na jiném místě, k sekundárním environmentálním dopadům.

Nabídka

Výpočet uhlíkové stopy produktu dle ČSN ISO 14067.

Výpočet uhlíkové stopy organizace dle ČSN ISO 14064.

Vypracování Scope 1, Scope 2 a Scope 3 GHG Reportu v souladu s IPPC AR5.

Výpočet vodní stopy výrobku, procesu nebo organizace dle ČSN EN ISO 14046.

Vypracování studie LCA organizace. Stanovení zdrojů největší environmentální zátěže organizace v rámci řetězce dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Vypracování studie LCA produktu/služby/technologie a určení všech jeho environmentálních indikátorů v souladu s ČSN EN ISO 14040. Vypracování analýzy citlivosti, analýzy dominance a analýzy příspěvku procesů podílejících se na životním cyklu daného produktu/služby/technologie.

Vypracování Environmentálního prohlášení o produktu (EPD) dle požadavků The International EPD® Systém či dle ČSN EN 15804.

Verifikace již vypracovaných LCA a EPD dle požadavků The International EPD® System a dle ČSN EN ISO 14040.

Vypracování dokumentace a určení environmetálních parametrů produktů dle Product Environmental Footprint (PEF) Evropské Komise COM/2013/0196 final a dle požadavků pro jednotlivé PEFCR (Product environmental footprint category rules).

Vypracování dokumentace a určení environmetálních parametrů organizace dle Organisation Environmental Footprint (OEF) Evropské Komise COM/2013/0196 final a dle požadavků pro jednotlivé OEFSR (Organisation environmental footprint sector rules).

Verifikace vypracovaných PEF a OEF studií dle požadavků dokumentů Evropské Komise PEFCR Guidance a OEFCR Guidance.

Sledování skutečného snižování emisí GHG a/nebo zvýšení účinnosti přijatých opatření pro odstraňování GHG v rámci organizace a celého hodnotového řetězce dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Posouzení dosažení úrovně oběhovosti na úrovni produktu nebo společnosti prostřednictvím indikátoru MCI (Material Circularity Indicator), tedy do jaké míry a jak efektivně společnost nebo produkty dosahují principů oběhového hospodářství.

Související dokumenty

UNEP – supports LCA by Life Cycle Initiative: Life Cycle Approaches.

Související ISO normy:

ISO 14040 and ISO 14044: Life Cycle Assessment

Studie LCA jsou potřebné pro tyto ISO normy:

ISO 14025 Environmental product declaration, ecolabeling type III

ISO 14064 Greenhouse gases

ISO 14067 Carbon Footprint of products

ISO 14046 Water footprint

ISO 14045 Eco-efficiency assessment of product systems

ISO 21930 Sustainability in building construction – Environmental declaration of building products

EN 15804:2011 Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products

EN 15643 Sustainability of construction works – Assessment of buildings

EN 15942 Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Communication formats: business to business

EN 15978 (Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.